bandeau_communication

Acció 2: Comunicació

Texte

L'acció 2 s’ocupa de la comunicació sobre el projecte POCRISC entre els socis i el públic. Dirigida pel BRGM amb l’ajuda del Centre Pyrénéen des Risques Majeurs (C-PRIM), associa tots els socis del projecte. 

Aquesta acció inclou:

  • reunions per informar i compartir coneixements amb els diferents públics interessats, a totes les escales, amb un esforç específic per associar la població escolar i els agents de l’enginyeria civil i la construcció (reunions locals),
  • tallers de restitució que associen tots els agents de la zona transfronterera al llarg de tot el projecte (reunions internacionals),
  • la difusió dels documents realitzats en diferents suports de comunicació: presentacions, notícies, publicacions científiques, cartells, ...
  • la implementació i l’actualització del lloc internet,
  • la difusió de notícies del projecte a través de les xarxes socials dels diferents socis,
  • l'allotjament de les eines i dels resultats compartits.
Réunion Barcelone Mars
Reunió a Barcelona en el marc de l'acció 5 (14 març 2019) - © POCRISC