Bandeau_ICGC

ICGC : Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Chapeau

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) és una entitat de dret públic que té la funció d'exercir les competències en geodèsia, cartografia i infraestructura de dades espacials de Catalunya, i també promoure i realitzar accions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i subsol.

Texte

Activitats

L'ICGC es va crear el 30 de gener de 2014 amb la Llei 2/2014 que va fusionar l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i l'Institut Geològic de Catalunya (IGC). Com a hereu d’aquestes dues institucions, l'ICGC exerceix les funcions del servei geològic de Catalunya, que té més de 30 anys d’antiguitat. L'ICGC gestiona la xarxa sísmica de Catalunya, realitza estudis i avaluacions de riscos geològics, especialment els riscos sísmics i constitueix un suport indispensable pels diferents plans d'emergència de Protecció Civil a Catalunya (DIGC). Un d’aquests és el pla especial d'emergències sísmiques de Catalunya (SISMICAT) en el qual l'ICGC hi participa en les diferents fases: previsió, prevenció, planificació i intervenció. 

L'ICGC ha coordinat dos projectes Interreg (POCTEFA) sobre els riscos sísmics: ISARD (2003-2006) i SISPYR (2009-2013). Ha participat en diversos projectes cofinançats d’àmbit nacional (ALERTES-RIM, 2014-2016 ; ALERT-ES, 2011-2013) i europeu (RISK-EU, 2001-2004). Els darrers anys, ha participat en els programes SUDOE, MED, FP7, eContent i LIFE+.

L'ICGC dirigeix activitats de difusió i formació: participa en congressos, publica en revistes científiques i col·labora amb universitats i institucions vinculades. També participa en activitats de difusió de coneixements i en fa promoció a través de conferències, tallers, etc.

Activitats del soci en el projecte

L'ICGC és el coordinador del projecte i en garanteix la gestió administrativa i tècnica, es comunica amb el departament tècnic de POCTEFA, redacta els documents de certificació del projecte, en controla la qualitat i el risc d’execució, segueix l’evolució dels indicadors i, si cal, demana als responsables tècnics quines mesures s’han de prendre.

L'ICGC també coordina l'acció 3 amb activitats vinculades a la preparació per a les crisis sísmiques. Aquesta acció permetrà automatitzar l'avaluació de l'estudi macrosísmic de l'ICGC les intensitats del qual s’integraran en els mapes sísmics pirinencs de moviment del sòl (ShakeMap) (activitat 3.1). També es desenvoluparan dues eines: una per generar automàticament escenaris de danys pocs minuts després d’un terratrèmol, sobre la base dels mapes d’intensitat ShakeMap dels Pirineus, i l’altra per difondre ràpidament informació sobre la crisi sísmica als agents de gestió de crisi dels tres països en cas de sisme.

En l’acció 4, l'ICGC intervé en la instrumentació dels edificis mitjançant acceleròmetres i en l’elaboració de les guies proposades en aquesta acció. En l'acció 5, l'ICGC dirigeix l’elaboració de protocols d'intervenció sismològica després d’un terratrèmol fort percebut, treballa per elaborar un formulari per avaluar danys i planifica tallers internacionals previstos en aquesta acció.