bandeau_action5

Acció 5: Intervenció postsísmica

Texte

L'acció 5, dirigida per la DGPC - CEREN - IEA, fa referència al suport durant intervencions postsísmiques i procura als públics interessats solucions pràctiques.

Aquesta acció pretén:

  • organitzar un grup dedicat a la intervenció macrosísmica que es mobilitzi per avaluar les rèpliques i la seva interpretació en cas de sisme;
  • desenvolupar eines per avaluar danys sísmics (formulari i aplicació mòbil que permeti intercanviar i compartir informació),
  • realitzar dos exercicis de simulació de crisi per comprovar les eines que s’han desenvolupat durant el projecte, associar els públics interessats dels 3 països i establir col·laboracions transfrontereres dels serveis d’emergència. Aquests exercicis es fonamentaran en un escenari de crisi que es definirà en col·laboració amb els serveis d’emergència i les administracions locals.
illustration_action5
Preparació dels exercicis de simulació de crisi

El Groupe d'Intervention Macrosismique Pyrénéen (GIM-PYR) permet estimar les intensitats de les sacsejades sísmiques a escala municipal segons una metodologia de terreny basada en l’escala d’intensitat macrosísmica europea (EMS98). Nombrosos experts transfronterers es mobilitzen en cas de sismes als Pirineus que provoquin danys als edificis per estimar les intensitats municipals de la zona afectada i redactar una cartografia transfronterera de les sacsejades.

Aquí es pot consultar el cartell del GIM-PYR.