Thumbnail

Informes

Texte

En aquesta secció es publiquen els informes provinents de les accions i les reflexions realitzades en el marc del projecte POCRISC.

Acció 2

2.2.1 Llista de publicacions

2.3.1 Web del projecte

 

Acció 3

3.1.0 Actualització del sistema “Shakemap”

Aquest informe presenta les millores producte de l'actualització del sistema Shakemap per a la generació i difusió automàtica de mapes del moviment del sòl desenvolupat en el projecte SISPYR. Encara que aquesta actualització no s'havia contemplat a la proposta inicial, es va considerar que aquesta era essencial per al correcte funcionament de la resta de les eines desenvolupades en l'acció 3. En aquest context, POCRISC ha permès millorar la qualitat dels Shakemaps, així com estendre làrea coberta.

Veure l'informe complet (.pdf)

3.1.1 Automatització de la interpretació dels qüestionaris macrosísmics de l'ICGC

Aquest informe descriu els desenvolupaments per a l'automatització de la interpretació dels qüestionaris macrosísmics de l'ICGC, que permet conèixer ràpidament els efectes produïts per un terratrèmol en determinar-ne la intensitat macrosísmica. Aquests inclouen un nou qüestionari macrosísmic, un sistema de determinació automàtica de les intensitats a partir dels qüestionaris rebuts, un sistema de gestió integral de les dades, una interfície que permet integrar les intensitats calculades per a la creació de Shakemaps i un sistema per a lintercanvi qüestionaris entre l'ICGC i l'IGN.

Veure l'informe complet (.pdf)

3.1.2 Viabilitat d'utilitzar les xarxes socials per contribuir a la ràpida informació postsísmica i càlcul de Shakemaps

Aquest informe investiga la viabilitat d'utilitzar les xarxes socials per contribuir a la ràpida informació postsísmica i el càlcul de Shakemaps.

Veure l'informe complet (.pdf)

3.2.1 Base de dades de vulnerabilitat per a la zona destudi del projecte POCRISC

E3.2.1_1nforme Base de Datos Vuln POCRISC_final_20220321_con_Anejos.pdf

3.3.1 Ràpida difusió d'informació que qualifica la importància dels terratrèmols

Aquest informe estudia la ràpida difusió d'informació que qualifica la importància dels terratrèmols. POCRISC permet l'ús de ShakeMaps (mapes d'intensitat ràpida) per realitzar una estimació refinada de les pèrdues esperades. L'informe descriu com aquestes ràpides estimacions de l'impacte potencial d'un terratrèmol es posen en coneixement dels gestors de crisi i per primera vegada al públic en general.

Veure l'informe complet (.pdf)

Acció 4 

4.1.0 Matriu Tipològica d'Edificis (BTM) de la zona POCRISC

Recull de tipologies d'edificació a la zona transfronterera POCRISC per a l'anàlisi de la seva vulnerabilitat sísmica

E4_1_0 _BTM_PocRisc_v20220328.pdf

4.1.1 Anàlisi d'edificis instrumentats

Informe sobre tres edificis instrumentats essencials del projecte POCRISC

E4_1_1_Analisis_Edificios_Instrumentados_20220324_FINAL.pdf

4.1.2 Recomanacions per a la construcció d'instrumentació

E4_1_2_RECOMENDACIONES_INSTRUM_20220324.pdf

4.2.1 Guia d'avaluació de la vulnerabilitat sísmica

E4_2_1_GUIA_EVAL_VULN_2022_03_24.pdf

4.2.2 Informe sobre l'eina web per a l'avaluació de seguretat sísmica d'edificis essencials (ASSEE)

E4.2.2_Informe ASSEE POCRISC_v3_20211221_final.pdf

4.2.3 Guia per a la reduccio de la vulnerabilitat sismica d'edifici

E4.2.3 Guia_Reduccion Vulnerabilidad POCRISC_FINAL.pdf

Acció 5

5.1.1 Protocol d'intervenció per enregistrar rèpliques en cas de sisme fort

Immediatament després que es produeixi un terratrèmol fort, àmpliament percebut i/o amb danys, es recomana realitzar una intervenció sobre el terreny per enregistrar les rèpliques associades al terratrèmol inicial. L'anàlisi i la interpretació ràpides de les dades enregistrades proporcionaran informació sobre la font sísmica i l’evolució espacial i temporal de la crisi sísmica. Aquesta informació és útil des d’un punt de vista sismològic però també per a la presa de decisions en temps de crisi.

Veure l'informe complet (.pdf)

5.1.2 Guia per a la identificació de patrons de sèries sísmiques

E5_1_2_GUIA_IDENTIFICACION_PATRONES_SERIES_SISMICAS_POCRISC.pdf

5.2.1 Guia del formulari POCRISC per avaluar el dany i l'habitabilitat postsísmica 

E5_2_1_Guia_Formulario_Evaluacion_Daños_POCRISC_final_ESP.pdf

5.2.2 Eines per a telèfons intel·ligents per a la vulnerabilitat i el dany post-sisme

E5_2_2_App_POCRISC_Deliverable_ES_20220401_final.pdf

5.3.1 Informe sobre els tallers de formació de resposta post-sísmica

Aquest informe informa dels tallers de formació en intervenció postsísmica del webinar POCRISC del 25 de març de 2021 per a representants de tots els serveis pirinencs implicats en la gestió operativa dels terratrèmols en un context de crisi, des de l'emergència dels primers minuts fins a temes de llarg termini. 

Veure l'informe complet (.pdf)

5.3.2 Informe sobre l'exercici de crisis « POCRISC »

Aquest informe informa de l'exercici final de crisi “POCRISC” del 19 de novembre de 2021. Aquest exercici va permetre comprovar en condicions realistes: la contribució al suport a la presa de decisions de butlletins per a l'estimació ràpida i automatitzada de pèrdues potencials, l'ús d'una aplicació web per garantir la coordinació, implementació i seguiment de diagnòstics d'emergència en edificis, l'activació de la Intervenció macrosísmica transfronterera del Grup (GIM). ) mobilitzant col·legues espanyols i andorrans al costat d'experts francesos.

Veure l'informe complet (.pdf)

5.3.3 Exercici de resposta sísmica i avaluació de danys als edificis afectats realitzat per a Espanya i Andorra

E5.3.3_Simulacro_Eval_Dafios_ESP _AND_final.pdf 

5.3.4 Acta del curs "Diagnòstic d'edificis en situació d'emergència post sísmica" per a Espanya i Andorra

E5.3.4_Curso_Eval_Dafios_ESP _AND_final.pdf