Texte alternatif de Sispyr

Altres dades SISPYR

Texte

M1 Xarxes sísmiques

Els informes tècnics d’aquest mòdul M1 Xarxes sísmiques es situen en els enllaços següents :

-  Informe sobre la xarxa d’observació sísmica dels Pirineus en temps real (en francès):

                                                                    

- Informe sobre el grup d’intervenció post-sísmic (en francès)

                                                                    

  • questa post sísmica del terratrèmol de Bigorre (1 d’abril 2010), realitzada en part dins de les accions del projecte SisPyr. Documents en francès, menció d’aquesta acció dins la Lettre du plan séisme i nota enviada pel BRGM.

 

M2 Intercanvi de dades


L’informe tècnic en anglès sobre la tasca M2 Intercanvi de dades en temps quasi real es troba en el següent enllaç 

                                                                   

 

M3 Fonts sísmiques


Els informes tècnics del mòdul 3 Fonts sísmiques es troben en els següents enllaços :

- Tensor de moments (en francès)

                                                                   

-  Lleis d’atenuacio per als Pirineus (en anglès)

                                                                   

 

M4.1 Shake maps


La pàgina web ShakeMaps dels Pirineus està en línia des de desembre 2012. Les informacions suplementàries i el contingut científic d’aquests mapes es troben en aquesta pàgina.

A les jornades RAP (xarxa sísmica francesa) es va presentar un balanç sobre 2 anys de ShakeMaps als Pirineus, al següent enllaç hi podeu trobar la presentació (en francès).

                                                                

El 4 de desembre 2012 va tindre lloc a Tolosa de Llenguadoc una reunió entre la protecció civil francesa i espanyola especifica al risc sísmic dels Pirineus, on es va presentar l’eina ShakeMaps. A continuació podeu consultar les dos presentacions que s’hi van fer.

- Presentació "MAPAS DEL MOVIMIENTO SÍSMICO (SHAKEMAPS) TRANSFRONTERIZOS PARA EL PIRINEO". PowerPoint (en castellà)

- Presentació "Système d’Information Sismique des Pyrénées : ShakeMap : informations diffusées.". PowerPoint (en francès)

Els informes en anglès sobre el mòdul 4.1 del projecte SisPyr es troben en els següents enllaços:

-  Estat de l’art i sintesi bibliogràfica dels shakemaps.

                                                               

- Estudi sobre les equacions de prediccio de l’intensitat i l’acceleracio del sòl

                                                               

-  Procés automàtic d’elaboracio de shakemaps

                                                               

- Sintesi en francès

                                                               

- Els efectes de sòl dins del càcul de shakemaps

                                                               

 

M4.2 Escenaris


Aquest mòdul conté treballs que han estat fets a diverses parts del territori pirinenc (ciutat de Girona, Val d’Aran, Luchonnais, Pirineus-Orientals). Aquests treballs es poden dividir en quatre grans grups, els estudis dels sòls i la microzonació sísmica, la vulnerabilitat dels edificis d’habitatge, la vulnerabilitat dels edificis que juguen un paper important i/o estratègic en cas de terratrèmol i la vulnerabilitat dels eixos viaris.

  • Microzonació sísmica

- Seleccció de registres per a l’estudi de microzonació sísmica als Pirineus (en castellà)

                                                               

- Microzonació sísmica de la Val d’Aran (en català)

                                                      

- Microzonació sísmica dels cantons de Luchon i Saint-Béat (en francès)

                                                      

- Microzonació sísmica de la ciutat de Girona (en català)

                                                      
  • Vulnerabilitat i risc dels edificis normals

- Vulnerabilitat i risc dels edificis d’habitatge de la ciutat de Girona (en català)

                                                      

- Vulnerabilitat i risc dels edificis d’habitatge de la Val d’Aran i els cantons de Luchon i Saint-Béat (en castellà)

                                                     

- Escenaris de risc de nivell 0 per a quatre departaments francesos (en anglès)

                                                     
  • Vulnerabilitat i risc dels edificis estratègics i/o importants

- Pre-diagnòstic de vulnerabilitat dels instituts del departament dels Pirineus-Orientals (en francès)

                                                     

- Risc sismic dels edificis especials de la Val d’Aran i els centres educatius de les comarques gironines (en castellà)

                                                     

- Vulnerabilitat sismica d’alguns edificis estratègics dels cantons de Saint-Béat i Luchon (en francès)

  • Vulnerabilitat dels eixos viaris

- Vulnerabilitat i impacte del risc sísmic en els eixos viaris de la Val d’Aran i la vallée de Luchon (en francès)

                                                               

 

M5 Sistemes d’alerta


Sistema d’alerta sísmica precoç: els grans principis

Quan es produeix un terratrèmol, les ones P (de principals), que no són ones destructives, s’alliberen prop de la falla i es propaguen a través del sòl quasi dues vegades més ràpid que les ones S (de secundàries), que serien les responsables de bona part dels danys.
Els sistemes d’alerta precoç estarien majoritàriament basats en l’anàlisi dels primers segons d’ones P enregistrats per algunes estacions sismològiques situades a proximitat de l’epicentre. La difusió de l’alerta s’efectua a una velocitat propera a la de la llum, i per tant és possible informar en tan sols pocs segons a zones que encara no han rebut les ones S. Per tant, com més allunyat s’està de l’epicentre més llarg seria l’interval de temps separant l’arribada de les ones P i de les ones S, deixant així més temps per reaccionar.

                                   

Utilisation de l’alerte

                                     

systalerte_catalan

  

En un sistema d’alerta cal que tota la cadena de decisions tingui respostes apropiades. L’exemple del tsunami de 2004 a l’oceà Índic és ben explícit en quant a la importància de disposar de mesures adaptades a prendre en cas d’alerta. Efectivament, malgrat que existia un sistema d’alerta operacional que havia detectat el terratrèmol, una cadena de les preses de decisions i de difusió de la informació mal adaptada no va poder limitar l’impacte del tsunami. Els usuaris han d’estar al centre del procés del sistema d’alerta precoç!

En el cas del risc sísmic, el temps disponible per anticipar un terratrèmol una vegada ja ha succeït i s’està propagant és molt reduït. Per tant, els sistemes d’alerta precoç sísmica permeten disposar, generalment, entre alguns segons i alguna desena de segons per prendre mesures de protecció per minimitzar els impactes del sisme. Amb un interval de temps tan limitat la presa de decisions ha de ser el més automàtica que es pugui, tot i que en alguns casos mesures individuals també poden considerar-se.
Talls en sistemes perillosos o crítics, aturada de l’alimentació de les línies de tren, tall de les xarxes de distribució d’energia o parades en els sistemes informàtics sensibles i còpia de seguretat de les dades serien algunes de les accions que podrien dur-se a terme automàticament després de la recepció d’una alerta sísmica precoç.

És un sistema factible als Pirineus?

Dintre del mòdul M5 del projecte SISPyr, un estudi ha estat elaborat per tal d’avaluar l’oportunitat de dotar el conjunt del massís dels Pirineus d’un sistema d’alerta precoç. Primerament, una anàlisi de la xarxa sísmica que funciona en temps real ha permès avaluar fins a quin punt aquesta xarxa podria servir de base per a un sistema d’alerta, amb una estimació teòrica les "zones fosques" per al sistema en funció de la localització dels epicentres. Així s’ha constatat que una configuració del sistema d’alerta basada en la utilització d’un nombre força limitat d’estacions, en cas de terratrèmol fort, podria alertar algunes zones abans que aquestes pateixin danys. Després d’aquests primers resultats encoratjadors, una enquesta entre els usuaris potencials d’aquest sistema d’alerta ha estat feta. L’objectiu era avaluar fins a quin punt les zones i instal•lacions industrials presents a la zona serien susceptibles per aprofitar un sistema d’alerta precoç per reduir l’impacte del terratrèmol a les seues instal•lacions.

Els resultats d’aquesta anàlisi per investigar si un sistema d’alerta sísmica precoç és factible als Pirineus es presenten integralment en l’informe (en anglès) del mòdul 5 del projecte.

                                                       
 
                                                       Report M5
                                     Early Warning System
 
 

M6 Comunicació


 

En aquesta secció es presentaran les diferents accions de comunicació del projecte, tant a nivell científic com a nivell local.

En aquest document es detallen les diferents accions de disseminació científica i pública

Publicacions científiques

Participacions a congressos científics

Participació a la 15ena conferència WCEE a Lisboa 24-28 setembre 2012

Participació a la 15ena conferència WCEE a Lisboa 24-28 setembre 2012

ShakeMap implementation for Pyrenees in France-Spain border: regional adaptation and earthquake rapid response process. D. Bertil, J. Roviró, J.A. Jara, T. Susagna, E. Nus, X. Goula, B. Colas, G. Dumont
L. Cabañas, R. Antón & M. Calvet.

Seismic risk scenarios in a cross-border zone of the Pyrenees. D. Monfort, C. Negulescu, A. Roullé, B. Colas, N. Lantada, J. Valcarcel, J. Rodriguez, L. Pujades, A. Barbat, J. Irizarry, T. Susagna, A. Macau, S. Figueras & X. Goula

Exploring the feasibility of an early warning system in a moderate seismicity context: case study of Pyrenees. S. Auclair, A. Lemoine, B. Colas
X. Goula, Y. Colom, T. Susagna & J.A. Jara.

Seismic risk assessment for the city of Girona, Spain. J. Irizarry, A. Macau, S. Figueras, X. Goula, N. Lantada, S. Vendrell, L.G. Pujades & A. Blázquez.

Seismic microzonation in two Pyrenean Valleys: Val d’Aran and Luchonnais. A. Macau, S. Figueras, A. Roullé, L. Kingne, F. Bellmunt & C. Meneses.

Seismic vulnerability inventory of existing building stock and prioritization criteria. Application to Secondary Schools buildings of Pyrénées-orientales departme. D. Monfort, C. Negulescu & B. Colas.

Identification of modal parameters of ambient excitation structures
using continuous wavelet transform. K.K. Wijesundara, C. Negulescu , E. Foerster & D. Monfort

Identification of modal parameters: radar measurements and of ambient vibrations measurements. C. Negulescu, D. Raucoules, A. Roullé, D. Monfort, T. Dewez, B. Colas, G. Luzi, M. Crosetto & L. Pujades

Participació a la 7a conferència EUROGEO a Bolonya 12-15 juny 2012

Performing seismic scenario in the Luchon-Val d’Aran area, Central Pyrenees. A. Roullé (BRGM), A. Macau (IGC), S. Figueras (IGC), D. Monfort-Climent (IGC), N. Lantada (UPC), T. Susagna (IGC), J. Irizarry (IGC). Presentacióarticle

GEOLOGICAL BASED SEISMIC MACROZONATION FOR PYRENEES. COLAS Bastien; GARCÍA Iván, BUXÓ Pere, ROULLÉ Agathe and GOULA Xavier. Article

Participació al 8è col.loqui AFPS. Marne la Vallée (França), setembre 2011

CARTES DE MOUVEMENT DU SOL (SHAKEMAPS) TRANSFRONTALIÈRES POUR LES PYRÉNÉES : PARAMÈTRES DE RÉGIONALISATION ET PROCÉDURE DE RÉPONSE RAPIDE. D. Bertil, E. Nus, J.A. Jara, S. Auclair, B. Colas, T. Dewez, X. Goula, T. Susagna, M. Calvet et R.L. Cabañas

TESTS D’ÉVALUATION DE LA MAGNITUDE DES SÉISMES PAR L’ANALYSE DS ONDES P : PREMIÈRE ETAPE DANS L’ETUDE DE FAISABILITÉ TECHNIQUE D’UN SYSTÈME D’ALERTE PRÉCOCE PYRÉNÉEN. S. Auclair, A. Lemoine, X. Goula, J. Baron et T. Susagna

DE L’OPPORTUNITÉ DE DOTER LES PYRÉNÉES D’UN SYSTÈME D’ALERTE PRÉCOCE. S. Auclair, X. Goula, J.A. Jara, Y. Colom et B. Colas

SCÉNARIOS DE RISQUE SISMIQUE DANS UNE ZONE TRANSFRONTALIÈRE DES PYRÉNÉES. D. Monfort, N. Lantada, X. Goula, A. Barbat, C. Negulescu, L. Pujades, T. Susagna, J. Valcarcel et J. Rodriguez

ÉVALUATION DES CARACTÉRISTIQUES MODALES D’UN BÂTIMENT PAR DES MESURES RADAR ET DE BRUIT DE FOND SISMIQUE. C. Negulescu, M. Crosetto, G. Luzi, D. Raucoules, D. Lequin, D. Monfort, T. Dewez, A. Roullé, B. Colas et L. Pujades

Participació al 4rt CNIS a Granada. Maig 2011

GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO SÍSMICO EN UNA ZONA
TRANSFRONTERIZA DEL PIRINEO. Monfort D., Lantada N., Goula X., Barbat A.,
Negulescu C., Pujades L., Susagna T., Valcarcel J. y Rodriguez J.

SELECCIÓN DE ECUACIONES PREDICTIVAS DE PGA, PGV Y PSA PARA LOS PIRINEOS. Nus E, Bertil D, Susagna T, Calvet M, Cabañas L

MAPA TRANSFRONTERIZO DEL MOVIMIENTO DEL SUELO (“SHAKE MAP”)
PARA TERREMOTOS EN LOS PIRINEOS. Nus E., Bertil D., Jara J.A., Colas B.,
Auclair S., Susagna T., Calvet M. y Cabañas L

Participació a l’ESC-2010 a Montpeller.

Pòster

PYRENEAN NEAR REAL TIME SEISMIC WAVEFORMS SERVER. [Resum], J. Jara, J. Artero, X. Goula, E. Carreño, P. Dominique, M. Sylvander

IMPROVEMENT OF THE REAL-TIME CATALAN SEISMIC NETWORK (NE SPAIN). [Resum], C. Olivera, J. Jara, X. Goula, T. Susagna, N. Romeu, S. Figueras, J. Fleta, A. Roca

EVOLUTION OF THE FRENCH PERMANENT BROADBAND NETWORK (RLBP) IN THE FRAMEWORK OF
THE RESIF INFRASTRUCTURE. [Resum], J. Vergne

EARTHQUAKE INFORMATION SYSTEM IN THE PYRENEES- SISPYR PROJECT. [Resum], X. Goula

PYRENEAN CROSS-BORDER SHAKE MAP: TECHNICAL AND SCIENTIFIC CHALLENGE. [Resum], E. Nus, D. Bertil, J. Jara, S. Auclair, T. Susagna, B. Colas, M. Calvet, L. Cabañas

MOMENT TENSOR INVERSION FOR SMALL EARTHQUAKES IN THE PYRENEES.[Resum], S. Chevrot, M. Sylvander, M. Calvet, M. Ridder, B. Delouis, T. Frontera, R. Anton

Participació a les jornades tècniques i cientifiques del RAP 2010

LES RESEAUX SISMOLOGIQUES PYRENEENS ETAT DES LIEUX et EVOLUTIONS (RESIF/SISPyr). [Pdf], Sebastien Benahmed, Marie Calvet, Frank Grimaud et Matthieu Sylvander

Accions a nivell local

Reunió de presentació de resultats del projecte de recerca SISPYR i del pla zonal ORSEC del sud-oest francès (4-12-2012), amb el següent ordre del dia i les següents presentacions:

- "Presentació, resultats i perspectives dels projectes europeus ISARD i SISPYR", Powerpoint, (en francès) per Bastien COLAS (BRGM).

- "ISARD : Informació Sísmica Automàtica Regional de Danys", Powerpoint (en francès) per Xavier GOULA (IGC).

- "ISARD: Mode operatiu a Catalunya (DGPC‐ GENCAT)", Powerpoint (en castellà) per Sílvia HERMOSILLA (protecció Civil Generalitat de Catalunya)

- "SISPYR: Xarxa sísmica del Pirineu : permanent i mòbil" pdf (en francès) per Mathieu SYLVANDER (OMP).

- "Mapes del moviment sísmic (shakemaps) transfronterers per al Pirineu". PowerPoint (en castellà), per Xavier GOULA (IGC).

- "Sistema d’Informació Sísmica dels Pirineus: Skahemap. Informacions difoses". PowerPoint (en francès), per Didier BERTIL (BRGM).

- "SISPYR: Alerta Sísmica Precoç als Pirineus", Powerpoint (en francès) per Samuel AUCLAIR (BRGM).

- Informació ràpida sobre els efectes i grup d’intervenció macrosísmica Powerpoint (en francès), per Antoine Schlupp (BCSF, EOST).

- Pla Estatal de Protecció Civil sobre el risc sísmic i la seva aplicació pràctica al terratrèmol de Lorca de 2011. Powerpoint (en castellà), per Gregorio PASQUAL (Protecció Civil Espanya).

- Presentació dels plans ORSEC de zona sobre los riscos sísmics. Powerpoint (en francès), per Luc CORACK (Zona de Defensa i Seguretat Sud-Oest França).

- "La recuperació i el subministrament d’emergència de las xarxes elèctriques, comunicacions electròniques, l’aigua, el gas i el petroli." PowerPoint (en francès) per Francis CLERGUEROU (Zona de Defensa i Seguretat Sud-Oest França).

Assises Nationales des Risques Naturels a Burdeus (19 i 20-1-2012) pdf, en francès

Conferència GEORISQUES a Montpeller (26-1-2011) pdf, en francès

Presentació de les eines ISARD i SISPYR per a la gestió de la crisi

Reunió Séismes Pyrénées a Toulouse (12-1-2011) pdf, en francès

Presentació dels resultats a la zona Val d’Aran - Luchonnais

Reunió Plan Séisme a Toulouse (25-5-2010) pdf, en francès

Presentació del projecte

Participació a la fira de Tremp (8 i 9 de maig 2010), en català

Presentació d’un pòster explicant les diferents tasques del projecte SISPYR als Pirineus dins del stand de la Generalitat de Catalunya a la Fira de Tremp.

                           

Presentació de las accions a dur a terme al Luchonnais (FR) pdf, en francès

 

Resultats generals


Informe d’avançament (octubre 2009) en anglès.